Forum podatkowe Poznań 2019

Krajowa Izba Doradców Podatkowych była organizatorem majowego Forum Podatkowego w Poznaniu. Jednym z prelegentów był Witold Solski: https://forumpodatkowepoznan.pl/prelegenci/, który wypowiadał się w panelu ekonomicznym opisującym gospodarcze skutki stanowionego prawa podatkowego. Mówca wskazał kruchość prawa własności, jego ograniczenie szeregiem specustaw oraz opisał na przykładzie jak instrumentalne stosowanie wykładni przepisów pozbawia obywatela majątku. Pojęcie wywłaszczenia planistycznego jest znane jednak z uwagi, że dotyka statystycznie nieznaczącą ilość podmiotów nie jest społecznie zauważane.

Skarb Państwa oraz samorządy dla realizacji celów publicznych muszą pozyskiwać grunty. Katalog celów publicznych i Osób prawnych uprawnionych do przejmowania nieruchomości jest szeroki. Dla przypomnienia ziemię i dom można Tobie odebrać pod budowę: drogi, lotniska, sieci gazowej i energetycznej, portu, strefy zalewowej, kopalni, spalarni śmieci i oczyszczalni ścieków, muzeum lub miejsca pamięci narodowej, boiska sportowego lub innej dziedziny zainwestowania gdy wniosek organu zostanie należycie uzasadniony. Nie stosuje się rokowań i negocjacji, a jeśli rozpoczęte są kroki koncyliacyjne to wyłącznie dla pozorów. Własność zostaje przeniesiona a w odrębnym postępowaniu ustala się wysokość odszkodowania. Aktualnie czekająca na podpis Pana Prezydenta zmiana Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR) w swej implementacji powinna wywołać szerszą refleksję rolników i właścicieli gruntów, które z powodu zaniechań nie mają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wchodząc w szczegóły, aby ustawodawca nie zacerował kolejnej dziury pozwalającej trochę ulżyć kłopotom naszym klientom wskażmy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma prawo pierwokupu większości ziem w Polsce płacąc cenę ustaloną w odrębnym postępowaniu sądowym. Nacjonalizacja gruntów, prowadzona miareczkowanym stosowaniem przepisów, skierowana jest do zasilania terenami Krajowego Zasobu Nieruchomości. Media podchwycą spór samorządu miasta Gdańska ze Skarbem Państwa o teren Westerplatte. W tym przypadku specustawa przenosi obowiązkowo własność gruntu, na którym odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej, z miasta do wskazanego przez SP podmiotu. Gdyby były to tereny prywatne byłoby cicho i dla dobra społecznego – a teraz trwa narracja, że nie handluje się historią. Obywatel nie ma prawa głosu – zabiera Mu własność samorząd lub Państwo i pokornie musi czekać jak ustalone zostanie odszkodowanie – jak i w jakiej wysokości to przedmiot na wiele odcinków serialu sensacyjnego. Obowiązuje nas tajemnica dobra klientów. 

Rozmowy i praktyka podpowiada jak obiecującym i bogatym jest obszar audytów deklaracji i opodatkowania nieruchomości i budowli, które składają się na koszty działalności firm.

Do brzegu. W dykteryjce na Forum Podatkowym opisałem blisko ćwierćwieczy spór kobiety z miastem wspieranym przez organy podatkowe i wymiar sprawiedliwości. Oto konspekt prezentacji od tematu po hasła wypowiedzi.

Opodatkowanie odsetek od nieterminowej realizacji żądania nabycia nieruchomości przez gminę. Studium przypadku w podatku dochodowym od osób fizycznych przy wywłaszczeniu planistycznym. Ćwierć wieku budowania zaufania Obywatela do władzy.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m. Poznania zatwierdzony uchwałą nr X/58/II/94 z dnia 6 grudnia 1994 roku– przeznaczenie tereny USŁUG.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zatwierdzone UCHWAŁĄ NR XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 roku.

NSA wydział zamiejscowy w Poznaniu w lipcu 2001 roku oddala skargę właściciela na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmieniający przeznaczenie nieruchomości.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Za Fortem” w Poznaniu, zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XC/1031/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 25 czerwca 2002 r – przeznaczenie pod DROGĘ i ZIELEŃ – w stanie faktycznym zatem postanowienia planu miejscowego, poprzez nałożenie funkcji nieprzydatnej z punktu widzenia właściciela, stanowią wywłaszczenie nieruchomości rozumiane wprawdzie nie jako odjęcie praw do nieruchomości ale zakaz gospodarczego z niej korzystania. 

Rokowania z ZDM Poznań o wykup pasa pod drogę trwały od początku 2005 roku do połowy 2006 roku. Ugoda co do ceny ustalonej jak za grunty o przeznaczeniu „komunikacja”, drogi a nie według stawek wartości terenów inwestycyjnych pod usługi. 

Wniosek do miasta Poznania z roszczeniem wykupu nieruchomości w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego z negocjacyjnym sposobem ustalenia ceny, jako elementu konstytutywnego alternatywnej drogi sporu w Sądzie – listopad 2006 rok.

Pozew do Sądu Okręgowego o złożenie oświadczenia woli, którego treścią jest nabycie nieruchomości co do których dalsze korzystanie w sposób dotychczasowy,  z uwagi na uchwalenie nowego m.p.z.p. stało się nie możliwe. Wrzesień 2007 rok.

Wyrok Sądu Okręgowego przenoszący własność wywłaszczonej planistycznie nieruchomości za zapłatą ceny. Listopad 2014 r. Skarżony do Sądu Apelacyjnego. 

Ostateczny wyrok Sądu Apelacyjnego i zapłata ceny przez miasto, po wyczerpaniu się postępowania wszystkich instancji. Październik 2015 rok.

Skutki finansowe mody na ustalenie daty i wartości przedmiotu sporu. Rozłączność zmian cen nieruchomości i zmian wartości pieniądza w czasie (odsetki ustawowe). 

Dochody „odsetkowe” za 2015 rok – PIT 8C wystawiony przez miasto Poznań.

Wniosek podatnika do Ministra Finansów o interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zasądzonych wyrokiem odsetek. Luty 2016 rok

Stanowisko podatnika oparte jest na korzystnym wyroku NSA II FSK 289/12 ze stycznia 2014 roku orzekającym, że: 

odsetki uzyskane w związku z zastosowaniem art. 36.1 pkt.2 oraz i art. 37.9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są zwolnione z podatku dochodowego.

Cena transakcji, stanowiąca owe świadczenie główne, korzysta bowiem ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze sprzedażyczęścidziałki przeznaczonej na cele publiczne. 

Minister Finansów odrzucił stanowisko podatnika i wydał interpretację indywidualną nakazującą zapłatę podatku dochodowego. Maj 2016 rok

Skarga podatnika na interpretację do WSA. Czerwiec 2016 rok.

Uchwała NSA o opodatkowaniu odsetek od akcji II FPS 2/16 z czerwca 2016 roku (pogląd nie znany na wcześniejszych etapach i dotyczący odrębnego stanu prawnego)

Wyrok WSA podtrzymujący stanowisko MF z powołaniem się na Uchwałę NSA II FPS 2/16, której nie było w dacie sporu o treść interpretacji indywidualnej, jak też nie był ten wyrok znany publicznie w czasie sporządzania skargi do WSA. Listopad 2016 rok

Skarga kasacyjna na wyrok WSA do NSA. Styczeń 2017 rok.

Wyrok SN – cywilistyka zauważyła naruszenie Konstytucji. SN I CSK 305/12 z lutego 2013 roku oraz SN I CSK 224/14 ze stycznia 2015 roku. 

Do obu nie odniósł się Sąd Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny zasłaniając się tezą, że przedmiotem rozpatrywania jest stanowisko podatnika z wniosku o interpretację a w nim owe wyroki nie zostały przywołane.

Rozprawa i wyrok NSA luty 2019

(NSA odstąpił od badania wątków polemicznych z Uchwałą NSA powołując się, że nie było o tym w wniosku o interpretację indywidualną a to jest wyłącznym przedmiotem badania Sądu! Oparł się na Uchwale NSA, której w dacie interpretacji także nie było a pominął wyrok SN wskazujący o wadzie przepisów krzywdzącej obywateli. Sąd ocenia to co chce jak jest wygodnie bo w uzasadnieniu przytoczył jako własne tezy z uchwały, której nie było w czasie sporu na poziomie interpretacji skarżonej do WSA) NSA ustnie w uzasadnieniu szepnął, że kwotę główną też trzeba było opodatkować.

US wezwanie do korekty deklaracji i od początku cała procedura. Przyszłe trzy lata.

Print Friendly, PDF & Email