Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Teraz nam ptaszki wszystko wyśpiewacie

Przeciwko treści ustawy głosowało jedynie 11 Posłów, w tym 5 z Konfederacji, 4 od Kukiza i 2 z Lewicy. Władza, gdy wie, dobrze się czuje i dzięki informacji lubi panować nad ludem. Różnice poglądów polityków, głoszone w mediach, mają jedynie propagandowy i populistyczny charakter. Model kariery w partii zawsze jest jednaki, bierny, mierny byle wierny. 

Tylko o krok od prima aprilis. Obowiązkowy „samospis” rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 roku, zagregując dane, w tym wrażliwe, według stanu z 31 marca 2021 roku. Nie jest to spis anonimowy. Wszelkie podane dane zostaną spersonalizowane. Za uchylenie się od odpowiedzi bądź podanie nieprawdziwej lub chociażby niepełnej, nałożono sankcje. Co więcej, członkowie rodziny i współmieszkańcy oraz właściciele lokali będą weryfikowani w konfrontacji krzyżowej. Organy Państwowe i instytucje administracji publicznej oraz dostawcy mediów i usług teleinformatycznych przekażą swe źródłowe informacje do Głównego Urzędu Statystycznego, który został zobowiązany do wykonania zapisów ustawowych. Pamiętajmy, że zapisy RODO obowiązują uczestników tworzenia informacji, lecz wyłączone jest jej przetwarzanie przez uprawnione organy. W ramach współpracy pełna dokumentacja zostanie przekazana do służb rachmistrzowskich wszystkich Państw członków Unii Europejskiej. Wszystko co skryte będzie odkryte. Oczywiście wyciek danych i awaria jest jedynie rozważana w wieszczących spiski, chorych z nieufności gorących głowach.

Nie udało się ustawodawcy skreślić w przepisie celu Spisu Narodowego, zatem pozostają nam jedynie domysły. Jest to taki sam spis majątkowy jakim był spis Kwiryniusza w Syrii i Judei za panowania Heroda Wielkiego. August chciał wiedzieć co kto ma i ile można pobrać podatków, a tak dalece się to okazało niepopularne, że posłużyło za podglebie chrześcijaństwa i doprowadziło po latach do upadku imperium rzymskiego.

Wypełnianie donosu na siebie może trwać dość długo, szczególnie gdy lękamy się sankcji za brak precyzji w szczegółach. Pytania pogrupowane są w blokach tematycznych, dość rozbudowanych i wewnętrznie się weryfikujących z silosami danych zakotwiczonych w zasobach zewnętrznych. Wypytywani jesteśmy z demografii, aktywności ekonomicznej, wykształcenia, niepełnosprawności, migracji, kultury i wyznania, rodziny i gospodarstwa domowego, stanu nieruchomości – tej ostatniej dziedzinie przypisano aż 17 cech deskryptywnych (opisowych). Podawane dane odnoszą się do konkretnego numeru NIP, PESEL i adresu administracyjnego oraz geograficznego. Uwaga, ciekawostka: musisz znać i podać ilość izb z ich powierzchnią użytkową oraz datą budowy, stanem technicznych i uzbrojeniem lokalu lub domu. Jeśli mieszkasz lub podróżowałeś, spotka Cię kara, gdy nie wskażesz, gdzie i jak długo przebywałeś/aś. Państwo musi poznać Twych partnerów rodzinnych w tym tych nieformalnych i przygodnych. Podasz także swe przychody, koszty i źródła dochodów by porównać je z posiadanym majątkiem nieruchomym. Część informacji będzie weryfikowana automatycznie z innymi źródłami. Niektórzy z nas zostaną sprawdzeni dodatkowo. Wszyscy poddani poddani zostaną kontroli polegającej na zderzeniu wiedzy pozyskanej z rejestrów państwowych i samorządowych oraz podmiotów świadczących usługi w sferze publicznej. Jak wielka to inwigilacja i jak rozległa weryfikacja najlepiej odda to, co zostanie użyte, bo już jest udostępnione na poziomie każdego z nas jako personalnego rekordu badania.

Przekazano wszystkie rekordy PESEL, bez ograniczeń, co prowadzi do udostępnienia kompleksowego wglądu we wszelkie bazy danych zawierające informacje o obywatelach. Otwarte są rejestry CEDIG i KRS oraz rozliczenia skarbowe z segregacją na PKD, w dorozumieniu włącznie z dostępem do sald kont na rachunkach oraz z zestawieniem transakcji między podmiotami. W spis uwikłane będą informacje o świadczeniach na dzieci, w tym o karcie rodziny oraz udostępniono wiedzę o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych. Właściwy minister przekaże dane o cudzoziemcach, z wykluczeniem informacji o dyplomatach. Weryfikowane będą także indywidualne spisy z bazą danych o bezrobotnych i świadczeniach dla nich.

Zakończył się spis rolny, na którego wyniki i wnioski oczekujemy, jednak pozyskiwane będą szczegóły gospodarstw rolnych o obszarach mniejszych od 2 ha. Aparat państwa interesuje się wykładowcami, naukowcami, studentami, uczniami a nawet przedszkolakami i nauczycielami oraz opiekunami małoletnich. Zassane zostały dane z ksiąg wieczystych by weryfikować oświadczenia spisywanych. ZUS, KRUS, PFRON przekaże na potrzeby spisu stan indywidualnych kont ubezpieczonych wraz z powiązaniem z firmą płatnika i adresem beneficjenta. Geodeta kraju przekaże aktywną ortofotomapę z zestawieniem punktów adresowych i siatką aktywnych współrzędnych. Kontrolując informacje spis skorzysta z pełnych ewidencji podatkowych dla nieruchomości i oczywiście z otwartej ewidencji budynków i budowli. Gdy sięgnie się do zasobów pozwoleń na budowę i porówna z mapami google okazać się może jak wiele z budynków wykracza poza 2% odstępstwo od dopuszczalnej powierzchni zabudowy. Co Ciebie spotka, gdy samorząd w porozumieniu z Inspektoratem budowlanym wytoczy wnioski o rozbiórkę bądź odpłatną legalizację? Dostawcy energii elektrycznej, gazu, wody i odbioru ścieków udostępnią swe zestawienia na potrzeby uaktualnienia danych o ludziach. Tak samo muszą zrobić sprzedawcy telefonii stacjonarnej i komórkowej. Jest wisienka na torcie. Zapomnieli o listach odbiorców śmieci i dostępu do Internetu. Jakie partie taki wywiad. Powiedz, że jesteś politykiem a wiem kim jesteś.

Tym razem naszym Wodzom umknęło rozpytanie o cenny majątek ruchomy, wszak o rachunkach i posiadanych akcjach, obligacjach i krypto walutach lub pojazdach wiedzą z innych źródeł. Jak wiemy politycy nie lubią składać oświadczeń majątkowych – może nakazać to wszystkim? Niech się służby bawią w śledczych w większej skali. Szkoda zuchów.

Po co to wszystko? Nie piszmy, gdyż gdy przeczytają gotowi są zastosować. Pamiętajmy, że narodowe dane o obywatelach i o państwie przechowywane są w chmurze administrowanej przez znane z sieci korporacje. Czego nie rozumiesz? Informacja to władza a władza to pieniądze. Klasa średnia bez własności wyginie jak dinozaury – czy to jest jednym z celów programów odbudowy po zarazie, czas pokaże. Nowy Ład – PROJEKT POLSKA.

Print Friendly, PDF & Email