Oświadczenie SOLSKI i Partnerzy w sprawie Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

My, wspólnicy Kancelarii SOLSKI i Partnerzy, tworząc zarząd spółki uprawniony do podejmowania decyzji zgodnie oświadczamy, że w obliczu projektowanego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) niniejszym uwalniamy i udzielamy licencji zgodnej z Creative Commons CC-BY-SA na wszystkie materiały naszego autorstwa zamieszczone na witrynach internetowych spółki, w szczególności na witrynie głównej Kancelarii SOLSKI i Partnerzy zlokalizowanej pod adresem http://www.solski.pl oraz na witrynach prowadzonych indywidualnie, w szczególności na witrynie prowadzonego pod adresem  http://poboczawyceny.blogspot.com przez Zbyszka Niemczewskiego bloga, oraz na innych witrynach, na których zamieszczane są nasze materiały, w szczególności na witrynach zlokalizowanych pod adresami: http://www.knkig.pl (Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej), http://www.swnds.pl (Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządów), http://www.swnip.pl (Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw), http://www.ptrm.pl (Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawstwa Majątkowego) i zgodnie z postanowieniami wyżej przywołanej licencji oświadczamy, że uwolnione materiały mogą być wykorzystywane przez każdego i w każdy sposób, o ile wykorzystanie to będzie zgodne z Creative Commons CC-BY-SA.

Pomimo, że jesteśmy gorącymi zwolennikami skutecznej ochrony prawa własności i innych praw majątkowych łącznie z prawem własności intelektualnej uważamy, że zarówno sposób w jaki Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) są wprowadzane jak i niektóre z postanowień tego porozumienia są szkodliwe, zbędne i niosą za sobą takie ryzyko naruszenia podstawowych praw i wartości, które nie daje się usprawiedliwić celem, który projektodawcy pragną osiągnąć.

W szczególności uważamy, że utajnienie rokowań prowadzonych w celu ustalenia treści porozumienia, w tym jego fundamentalnych założeń oraz poszczególnych zapisów nie daje się pogodzić z nadrzędnymi wartościami społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa.

Uważamy również, że przyznanie szczególnych uprawnień podmiotom, które są posiadaczami praw własności intelektualnej, a które to uprawnienia mogą naruszyć fundamentalne, głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej zasady, w tym prawo do prywatności, tajemnicy korespondencji, przekonań, wolności osobistej i własności a także wolności słowa, jako postrzegane przez nas faworyzowanie jednego podmiotu kosztem drugiego nie może i nie powinno mieć miejsca.

Uważamy także, że skoro wszyscy są równi wobec prawa, to podstawowym celem działania każdego polityka, każdego rządu, organu administracji i wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie tej równości a jakikolwiek odstępstwa od tej zasady są niedopuszczalne.

Print Friendly, PDF & Email