Pada śnieg, ślisko wszędzie błoto wszędzie – kto musi odśnieżać chodnik?

Właściciele nieruchomości są przekonani, że mają obowiązek odśnieżania chodników i usuwania z niego lodu. Prawda obiegowa oparta na przyzwyczajeniu nie musi być prawdziwa. Proszę zerknij dalej drogi czytelniku czy aby musisz dbać o czystość chodnika pod swoją nieruchomością i z mozołem odśnieżać, skuwać lód i posypywać nawierzchnię solą. W dobie poprzedniego socjalizmu uważaliśmy, że z wojskiem i koleją się nie wygra. Kancelaria Solski i Partnerzy po wielekroć udowodniła, że spory o nieruchomości można wygrać z każdym – jest to zdobycz wolności i praworządności oraz efekt naszej wiedzy i doświadczeń.

Obowiązek uprzątania chodników i placów położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości uregulowany został i w judykaturze opisany. Poniżej kilka źródeł.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 1997 r. K 22/97

Teza: Art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369) jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 lutego 2010 r. IV CSK 369/09

Teza: W świetle art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości mają obowiązek uprzątania chodników położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości bez względu na szerokość chodnika, a w przypadku placu przeznaczonego wyłącznie do ruchu pieszego, obowiązek uprzątania całego placu spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości położonych przy placu: każdego w zakresie pasa gruntu takiej samej szerokości, przylegającego do jego nieruchomości.

USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

tj. z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 2008)

tj. z dnia 17 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

ROZDZIAŁ 3. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

Art. 5 [Zakres obowiązków właścicieli]

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Obiecany z okazji sukcesów Kancelarii prezent – wskazówka w jakich okolicznościach właściciel nieruchomości nie ma obowiązku odśnieżania i odladzania chodnika.

Otóż jeśli pomiędzy granicą Twojej działki a chodnikiem lub placem publicznym jest choćby wąziutki pasek trawnika lub innej przestrzeni publicznej nie będącej traktem pieszym Straż Miejska nie ma podstaw aby przymusić właściciela do oczyszczenia chodnika lub nałożyć stosowny mandat. Chodnik jako nie położony bezpośrednio przy nieruchomosci musi być uprzątany przez lokalny samorząd. Ciekawa sytuacja powstaje przy gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, otóż w takich przypadkach ewentualna odpowiedzialność spoczywa solidarnie na właścicielu i użytkowniku wieczystym. O zasadach obrony przez nieuzasadnioną aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego piszemy w innym artykule.

Naszym byłym, aktualnym i przyszłym klientom życzymy wszystkiego czego sobie sami życzą.

Print Friendly, PDF & Email