Prosta Spółka Akcyjna

Ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej ulegają nie tylko zmianom w rytm zmian obowiązujących przepisów prawa, ale również narzucającym określone rozwiązania modom, które, jak na mody przystało, nie zawsze przystają do gospodarczej i społecznej rzeczywistości. Ci, którzy swoją aktywność gospodarczą rozpoczynali w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (lub jeszcze wcześniej) pamiętają zapewne modę na spółki cywilne, potem wymuszoną zmianami prawa, zmianę spółek cywilnych w jawne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością i, krzyk mody (i zapobiegliwości) sprzed kilku lat, spółki komandytowe, komandytowo – akcyjne i hybrydy różnych rozwiązań. Wraz z regulacyjno – nadzorczymi posunięciami państwa, przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które pozwalają na efektywne i jednocześnie bezpieczne kontynuowanie działań biznesowych lub inwestowanie w nowe przedsięwzięcia. 

Choć w naszej praktyce nadal często zdarzają się zadania zmiany ram prawnych prowadzonej działalności gospodarczej – ostatnim jest zaprojektowanie poczynań i wdrożenie rozwiązań związanych z przekształceniem znacznych rozmiarów aktywności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (zatrudnienie przekraczające 250 osób) – staramy się również pomagać w projektowaniu, przygotowaniu i uruchomieniu nowych projektów w procesie tym uwzględniając zarówno otoczenie prawne, finansowo – księgowe i administracyjne jak i pozyskanie niezbędnego kapitału oraz innych, koniecznych  zasobów. Projektowanie ram prowadzenia działalności jest jednak, bardzo ważnym i istotnym, ale  tylko opakowaniem pomysłu, który zawsze stanowi podstawowy kapitał przedsięwzięcia. 

Zgodnie z brzmieniem ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w niedalekiej już przyszłości możliwe będzie prowadzenie działalności w ramach prostej spółki akcyjnej (p.s.a.). Podstawowym kapitałem prostej spółki akcyjnej jest innowacyjny pomysł i wiedza w określonej dziedzinie, którą, w ramach organizacyjnych, można otoczyć niezależnym kapitałem, niezbędnymi zasobami, elastycznymi regułami oraz przejrzystą i odpowiednio wyskalowaną strukturą zarządzania i podejmowania decyzji. Kapitał finansowy szuka obiecujących nisz na zainwestowanie środków pieniężnych. Idea, trafny koncept, wprowadzony w życie, jest wystarczającą referencją do inwestycji kapitałowej. Pomysł trzeba jednak materializować i poddać próbie kontrolowanego doświadczenia laboratoryjnego oraz testowi popytowemu na mikro rynku. Każdy rzeczywisty dowód skuteczności zastosowanej wiedzy winduje wartość firmy i kreuje przyszłą, wyższą cenę akcji. Parafrazując zmieniamy szare na zielone. Przekształcamy bity myśli na dowolne coiny, także w krypto walucie. W p.s.a. można zaprojektować strukturę akcji zwykłych i uprzywilejowanych w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo zarówno dawcom konceptu jak i sponsorom środków. Oczywiście zarówno pomysłodawcy i finansujący zachowują prawo do czerpania zysków z sukcesu firmy. W konstrukcji prostej spółki akcyjnej są instrumenty chroniące organizm przed wrogim przejęciem lub wykupem kapitałowym. Innowator i anioł biznesu mają dalece szerszą swobodę kształtowania swobodnie zindywidualizowanych treści umowy, lub mogą wspólnie postanowić o utworzeniu firmy poprzez standardowy prosty druk rejestrowy. W p.s.a. przepisy sprzyjają podejmowaniu szybkich decyzji właścicielskich i zarządczych. Współpracująca grupa decydentów, prowadzona przed dobrego doradcę, ma instrumenty do błyskawicznych zmian struktury dzierżenia akcji i ilości pozyskanego kapitału zewnętrznego zaangażowanego w budowanie potęgi gospodarczej przedsięwzięcia. Skromny dorobek orzecznictwa fiskalnego chroni wartość dodaną firmy przed nadmiernym i pazernym drenażem zasobów spółki ze strony urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych – znane kotwice rozwoju. Prosta spółka akcyjna to propozycja legislacyjna nie tylko dla start-upów z branży informatycznej. To rozwiązanie dla wszelkich spółek szybkiego wzrostu. Konstrukcja prawna pozwala pomysłodawcom na asymilacje zastrzyków finansowych ułatwiających szybki rozwój. Dobra architektura przepisów jest przyjaźnie oceniana przez anioły biznesu, którzy gotowi są zaryzykować swe środki na badania, przygotowanie produkcji dobra lub usługi i jej spozycjonowanie na rynku. PSA to właściwe rozwiązanie dla przedsiębiorstw mocno wrażliwych na efekt skali dźwigni finansowej, niosącej idee ponad szklany sufit możliwości. 

Kodeks spółek handlowych i przepisy o prostej spółce akcyjnej zawierają wiele pojęć. Samo ich poznanie i zrozumienie nie jest wystarczające do zbudowania z nich oczekiwanej konstrukcji. Konstrukcję organizacyjną firmy, jej marketing oraz komunikację z rynkiem trzeba zaprojektować i wdrożyć. Unikalny wzór prawny należy zbudować z połączenia pojęć i norm z k.s.h. i szeregu wyjaśnień oraz interpretacji na temat prostej spółki akcyjnej. Zawarte tam procedury i uwarunkowania trzeba osadzić w perspektywie sprawozdawczości i obowiązkowych relacji nakazujących płacenie danin publiczno prawnych. Język pojęć sformalizowanych prawnego aspektu prowadzenia biznesu obejmuje w szczególności: wkład niepieniężny, organy spółki, komitet organu, organy spółki opcjonalne, zarząd, rada dyrektorów, rada nadzorcza, odpowiedzialność i roszczenia, forma akcji i ich uprzywilejowanie, rozporządzanie, podział dywidendy, prokura, walne zgromadzenie, wzory rejestrowe, umowę spółki, przywileje, emisja i umorzenie akcji, rejestr akcjonariuszy, odpowiedzialność cywilna i skarbowa, bezpieczeństwo wkładów i aktywów. Procedury, wynikanie i pętle logiczne z pojęciami wdrożonymi w życie gospodarcze spółki – firmy dzieją się w czasie rzeczywistym. Dobrze wymyślne mają szansę lepiej działać. Dobrze funkcjonująca firma staje się atrakcyjna dla inwestorów. Dobrze prowadzone przedsiębiorstwo ma klientów i obroty. 

Alternatywnie obok prostej spółki akcyjnej można wybrać inne formy prowadzenia działalności. Spółka Akcyjna jest droga w założeniu i w trakcie prowadzenia. Ponadto S.A. jest szalenie sformalizowana oraz podatna na pełną inwigilację i kruchość  pomysłu mniejszościowego właściciela. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w pełni transparentna dla konkurencji i w Polsce zabronione jest, z uwagi na obostrzenia ZUS, jej jednoosobowe prowadzenie . Sp. z o.o. jest zamknięta gorsetem sztywnych, rocznych rozliczeń prowadzonych przy pełnej rejestracji obrotu gotówki i pieniędzy na rachunkach. W dotychczasowych spółkach prowadzenie inwestycji w środki trwałe krępowane jest księgowo – podatkowym obostrzeniom. Spółka komandytowa jest skomplikowanym labiryntem dla firm już zarabiających duże sumy. Wszystkie one znane są od lat i aparat kontroli państwa dość skutecznie je kontroluje. Aby osiągnąć sukces trzeba mieć pomysł, zapał, szczęście i swobodę inwestowania zysków bez opodatkowania, bezpośrednio w badania i rozwój. W USA powstają jednorożce, w Polsce można zbudować tura lub żubra. Prosta spółka akcyjna może emitować własne akcje i obligacje w ofercie niepublicznej znacznie skutecznej niż inne byty prawne, a co istotne jest to tanie, skuteczne i bezpieczne.     

Zachęcamy do zrozumienia architektury prostej spółki akcyjnej, jako dostępnej wkrótce formy prawnej prowadzenia firmy. 

Print Friendly, PDF & Email