Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Dobiega końca okres, w którym osoby fizyczne spełniające przesłanki ustawowe uprawnione będą do otrzymania znacznych (do 90 %) bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności.

W dniu 26 stycznia 2010 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt K 9/08 stwierdzający niezgodność art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1371) z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji odraczając utratę mocy przepisu na 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że z dniem 8 sierpnia 2011 roku utracą moc obowiązującą przepisy art. 4 ust. 8 i 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wspomniane powyżej przepisy art. 4 ust. 8 i 9 ustawy (o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wprawo własności) uprawniały użytkowników wieczystych do otrzymania bonifikaty w kwocie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90 % (dla osób spełniających wymagania ust. 8) lub 50 % (dla osób spełniających wymagania ust. 9). Generalnie wymagania opisane w ust. 8 dotyczyły poziomu dochodów na jednego członka rodziny, który jeśli nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za ostatnie półrocze uprawniał do otrzymania 90 % bonifikaty, natomiast ust. 9 uprawniał do otrzymania bonifikaty w opłacie z tytułu przekształcenia wszystkich użytkowników wieczystych (osoby fizyczne), które uzyskały użytkowanie wieczyste przed dniem 5 grudnia 1990 roku (i ich następcom prawnym).

Wszystko to oznacza, że z dniem 8 sierpnia 2011 roku wygaśnie możliwość uzyskania wyżej wymienionych bonifikat a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego prawo własności będzie odbywało się na innych, generalnie mniej korzystnych finansowo zasadach.

Print Friendly, PDF & Email