UKUR ułatwi obrót terenami rolniczymi położonymi w miastach

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku była nowelizowana w 2015 roku. Stały Komitet Rady Ministrów w lutym 2109 roku, po omówieniu projektu zmian z członkami Rady Ministrów, zaakceptował kolejną wersję treści przepisów. Umocniono prerogatywy Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa KOWR, dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych – ANR. Podtrzymano stanowisko o wstrzymaniu zbywania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zauważono konieczność zwolnienia z restrykcji ustawy działania spółek celowych powiązanych z infrastrukturą dostaw mediów. Oczywiście zwolnienie dotyczy podmiotów zawiadywanych przez Skarb Państwa. Na kilkudziesięciu stronach projektu poprawiono błędy poprzednich zapisów, których wady widoczne były w praktyce życia społecznego i gospodarczego. Nie nam recenzować czy wszystkie. W proponowanej wersji dopuszcza się już przeprowadzanie czynności egzekucji i postępowań upadłościowych z gruntów rolnych. Do szerszego katalogu podmiotów z przyzwoleniem do dysponowania terenem rolniczym włączone zostały sfery uczestniczące przy regulacji sporów sąsiedzkich i Osoby wstępujące w prawa z dziedziczenia w kręgach rodzinnych. Co istotne dla społeczeństwa in gremio planuje się uwolnienie z krępujących zapisów obrót ziemią rolniczą położoną na terenach miast. Tereny rolnicze znajdujące się w granicach administracyjnych miasta nie będą podlegały ustawie poprzez wyłączenie przedmiotowe. Przenikliwość i precyzja decyzji podejmowanych centralistycznie nie jest tak uzdolniona profetycznie jak zarządzanie kryzysem w ośrodkach rozproszonych. Grunty rolnicze położone na terenie wsi nadal nie będą mogły być zbywane bez zgody organu. Doprecyzowane zostaną także procedury ustalania ceny wywłaszczenia z gruntu, w przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu. Zapłata nastąpi nie za cenę z aktu a za cenę ustaloną przez Sąd, gdy zdaniem organu Państwa podana cena w akcie nie jest tożsama z wartością rynkową. Jak będzie wyglądał ostateczny kształt noweli przekonamy się gdy przejdzie ona ścieżkę inicjatywy rządowej przez obie izby parlamentu. Ziemię aby uniknąć spekulacji mieli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni, jednak jak każda klauzula generalna narzucona odgórnie zadziałała inaczej aniżeli zakładano. Powstały zatory, utrudnienia, kłopoty i luki prawne. Skarb Państwa nie osiągnął jednego z celów – nie zdołał sprostać idei wywłaszczenia obszarników i kułaków. Czy walka ze spekulacją była i jest warta wyrzeczeń, jeśli oczywiście twierdzimy, że za wady rynku odpowiada spekulacja. Indywidualni rolnicy odczuli bariery w obrocie swoimi dobrami i co dla nich bolesne dotknął ich realny spadek wartości rodowych majątków. Są przed nami wybory to po wielu przymiarkach będą zmiany. Państwo wsłuchuje się w głosy ludzi i dlatego dla lojalnych środowisk ustawodawca będzie łaskawy, a media ogłoszą nowelizację UKUR jako sukces ludzi WSI.

Print Friendly, PDF & Email