Wycena nieruchomości przejętych i wywłaszczonych pod drogi publiczne.

26 sierpnia 2011 roku weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 nr 207 poz. 2109 ze zmianami), w której dokonano między innymi zmiany brzmienia całego § 36 odnoszącego się do problematyki szacowania wartości nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne. Choć prawodawca aktem zmieniającym dokonał kilku uściśleń przepisów dotychczas obowiązujących wydaje się, że sama zmiana rodzi więcej wątpliwości niż przepisy zmienione.

Print Friendly, PDF & Email