FAQ

Szanując Państwa i nasz czas przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania jakie padają w kontaktach z klientami.

Nasza propozycja:

Jeśli uważacie Państwo, że naliczona danina publiczna jest zbyt wysoka lub propozycja odszkodowania nie spełnia Waszych oczekiwań można przekazać prowadzenie sporu o Wasz majątek w nasze ręce. Warto cenić wartość.

O nas:

Kadra Kancelarii SOLSKI i Partnerzy dysponuje wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami oraz możliwościami w zakresie zarówno weryfikacji poprawności i rzetelności prowadzonego postępowania jak i w zakresie szacowania wartości nieruchomości i praw z nimi związanych. Dzięki specjalizacji (w sprawach z postępowania administracyjnego oraz szacowania wartości nieruchomości) dysponujemy możliwościami współmiernymi do tych, jakimi dysponują organy administracji oraz rzeczoznawcy majątkowi. W każdym przypadku jesteśmy w stanie zweryfikować operat szacunkowy zarówno z punktu widzenia jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, doboru nieruchomości porównawczych jak i przede wszystkim określonej przez biegłego wartości nieruchomości. Analizujemy i oceniamy również cały materiał dowodowy zwracając uwagę na to, czy jest on kompletny, przekonywujący i odpowiedni oraz, czy w może zostać wykorzystany dla celu, dla którego został zgromadzony.

Zawodowo i profesjonalnie bierzemy udział w postępowaniach dotyczących sporów na tle wartości nieruchomości. Występując w imieniu naszych Klientów umiejętnie łączymy wiedzę o postępowaniu administracyjnym ze znajomością prawideł dotyczących szacowania wartości nieruchomości. Nasze kwalifikacje poparte są uprawnieniami państwowymi w tym zakresie oraz ukończonymi szkoleniami.

Bierzemy odpowiedzialność za efekt naszej pracy. Sukces Klienta jest miarą naszego wynagrodzenia, które w pełni uzależnione jest od wyniku postępowania i opłacane z uzyskanych w nim środków.

Skrócony opis procedury

Klient przedstawia posiadane dokumenty dotyczące przedmiotu sporu i wstępnie określa cel działania.

Partnerzy Kancelarii analizują sytuację i wstępnie określają możliwości zgodnego z wymaganiami Klienta załatwienia sprawy bądź proponują inne warianty wytyczenia możliwych do osiągnięcia celów.

Sporządzana jest umowa oraz wystawiane są odpowiednie pełnomocnictwa. Klient wpłaca również ustaloną indywidualnie opłatę kancelaryjną. Wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od wyniku postępowania i opłacane będzie po zakończeniu pracy.

Podpisanie umowy obliguje Kancelarię do prowadzenia sprawy zgodnie z interesem Klienta. W ramach całego postępowania Partnerzy korzystają ze wszelkich zgodnych z prawem środków prowadzących do pomyślnego załatwienia sprawy. Wasi pełnomocnicy biorą czynny udział w postępowaniu administracyjnym, redagują i doręczają pisma, weryfikują pełną dostępną w aktach sprawy dokumentację pod kontem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym; szczególnie wnikliwie i drobiazgowo weryfikujemy operat szacunkowy pod kontem ujawnionej w nim wartości i zgodności z obowiązującymi procedurami i zasadami.

Przyczyny sporów:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, renty planistycznej, podziałowej czy infrastrukturowej a także odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości ustalane są w drodze administracyjnej. W każdym z tych postępowań podstawowym dowodem, na podstawie którego ustalana jest kwota zobowiązania jest operat szacunkowy. Zdarza się, że wyliczona przez rzeczoznawcę majątkowego kwota odbiega od oczekiwań właściciela nieruchomości. Nie zawsze spowodowane jest to błędem rzeczoznawcy, lecz bywa, że biegły nie dostrzega specyfiki szacowanej nieruchomości lub pomija istotne fakty. Wówczas wysokość obliczonej daniny publicznej jest znacząco wyższa niż społeczne poczucie sprawiedliwości lub zaproponowane odszkodowanie czy wynagrodzenie jest stanowczo niższe od ekonomicznej i użytkowej wartości nieruchomości. Bywa również, że wina leży po stronie organu, który nie wypełnia wszystkich norm procedury pomijając indywidualne i wyjątkowe aspekty sporu.

Co będzie?

Każdy przypadek jest inny i każde postępowanie rządzi się innymi prawidłami. Z pewnością jeśli otrzymamy dokumenty Twojej sprawy rozważymy opcję podjęcia się jej prowadzenia. Wszelkie szczegóły mogą i powinny być negocjowane. Prosimy o zwracanie uwagi na terminy, uwaga owa dotyczy zarówno dat jak i pojęć umownych oraz języka specjalistycznego.

Print Friendly, PDF & Email